Ghijsbrecht Dorland van Nijenrode

Male 1370 - 1455  (~ 84 years)


Personal Information    |    Notes    |    Event Map    |    All

 • Name Ghijsbrecht Dorland van Nijenrode 
  Born ~1370 
  Gender Male 
  Died 1455  Kortenhoef, Noord-Holland, Netherlands Find all individuals with events at this location 
  Person ID I1567  Database
  Last Modified 27 Jun 2018 

  Father Gijsbrecht II van Nijenrode,   b. 1345, Kortenhoef, Noord-Holland, Netherlands Find all individuals with events at this location,   d. 1396  (Age 51 years) 
  Family ID F687  Group Sheet  |  Family Chart

  Spouse ,   d. Yes, date unknown 
  Children 
   1. Willem Gijsbert van Dorlandt,   b. ~1400,   d. Yes, date unknown
   2. Jan Gijsberts van Dorlandt,   b. ~1410,   d. Yes, date unknown
   3. Dirk Gijsbert van Dorlandt
   4. Geertruit van Dorlandt
  Last Modified 26 Dec 2015 
  Family ID F686  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsDied - 1455 - Kortenhoef, Noord-Holland, Netherlands Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 

 • Notes 
  • Ghijsbrecht Dorland van Nijenrode (1370-1455) . Another source says that he was born in 1391.

   www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/kwa18.htm#141.824

   Ghijsbrecht was an illegitimate child of Gijsbrecht II with an unknown woman. Since Gijsbrecht II fully recognized him as his own son, and since he grew up at the castle with Gijsbrecht's other children, we might speculate that the mother also lived there. Possibly a servant?

   For his 21st birthday, his father gave him (on St. Elisabeth day) 8 morgen of land (=17 acres) in the village of Langerak, near Sliedrecht (Rotterdam).

   Around Easter time in 1419, when he was 49 and worked for John van Egmond (the attorney for Bishop and Count John of Bavaria), he raided and robbed (on the river Lek), several burghers from Utrecht and took them prisoner. A year earlier, in 1418, John of Bavaria (uncle of Jacoba van Beieren, who was then only 17) had conquered Rotterdam.
   There always was a power struggle between the Bishop of Utrecht and other leaders. It is not clear why some people from Utrecht would be onthe river Lek in the Rotterdam area, but for one reason or another Ghijsbrecht took them prisoner.
   Read the full story of the Hook and Cod wars here:
   http://vanosnabrugge.org/hook-cod.htm

   Ghijsbrecht's children, who did not live at the Nijenrode castle, dropped the name van Nijenrode and just went by the name van Dorland.

   Gijsbrecht van Dorlandt

   Zie voor de afstamming van de familie van Dorlandt van de Van Nijenrode's de genealogie Nijenrode door J. J. de Geer in de Berichten v. h. Hist. Genootschap te Utrecht deel 4 en 5.

   Beleend op St Elisabethsdagh 1391 te Langerac met een halve hoeve (8 morgen) lands. Door zijn Vader gegoed te Niemantsvrient bij Sliedrecht. Omstreeks Pasen 1419 in dienst van Jan van Egmond, Raad van Hertog Jan van Beieren, overviel en beroofde hij enige burgers van Utrecht op de Lek en nam hen gevangen.

   VONNIS DER LEENMANNEN VAN NIJENRODlE TEGEN GIJSBERT DORLANT Bastaard van Nijenrode 22 Dec. 1451
   Overgenomen uit: Proeve eener Geschiedenis van het Geslacht Van Nijenrode.
   Uit oorspronkelijke stukken bewerkt door J. J. De Geer.
   Bldz. 94-96.

   Alle den ghenen, die desen brief zellen sien of horen lesen, doen wij verstaen, Johan Zweders zoon van Ruweel. Willam Jans zoen van Loenresloet, Claes Jans zoen, Henric Kroot Aelbert z Ghiisbert Spiker Henrics z, Jan Gherijt zoen, Jan Ghiisbert z, Peter Ghiisbert zoen, Herman Dircz, Dirc Ghijsbert zoen, Willam Jan Willams zoens zoen, Ghiisbert Oudecoeps z, Willam Sluter ende Aelbert Peters zoen, dat wij daer ouer ende aen alse leenmanne Johans van Nijenrode mit meer goeder manne voirder brugghen toe Nijenrode te rechte gheseten hebben, daer Johan van Nijenrode voirs, selue als een leenheer besproken heeft alle die goede, die Ghijsbert Dorlant Bastaert van Nijenrode, sinen Oem, tot desen daghe toe datum des briefs van hem ende van den houe toe Nijenrode voirs, te lene houden plach ende ghelegen siin toe Niemants vrient, alse besprekende den voirs Ghijsbert Dorlant jn siinre dingtael, dat hij alle dese voirs goede verswmt (verzuimd) ende verbuert hadde, ende claerliken aen heem ende te houe ghecoemen waren, vermidts dat Ghijsbert Dorlanf voirs wt dese voirghenoemde leengoede eygendoemen ouer ghegenan (gegeven) ende vercoft hadde buten consente ofte toe-doen des leenheren, dat bewiisselick ende openbaerlick ghesciet waer, mit meer woerden jn siinne aenspraec begrepen: van welken bespreek Ghiisbert Dorfanf voirs alle sijn weten volcoemelick ghehadt heuet, ghe-likerwijs die leenmanne voirs hem die mit recht ende mit oerdel toe wiisden, ende oeck die leenmanne ende den recht kenliken was, dat die weten van weerde ende myt recht ghedaen waren : also dat Johan van Nijenrode voirs, veruolghende siin saken, den voirs Ghiisbert Dorlant sijn Oem, by vonnise der leenmannen mit volre claghen ende op gheachten daghen vanden voirseiden goden vellich ghewonnen heeft, want hij noch nyemant van siinre wegen tot gheenre tijt aenden rechte, om die voirs sake te verantwoerden ende voirs, goede te bescudden, ghe-coemen en is. Mede so bekennen wij, alse leenmanne voirs. jn desen seluen brieue ende tughen, dat Ghiisbert Dorlant voirs. siin drie weer-daghe, dat is te verstaen siin drie dwarsnachten, toe ghewiist was, om noch die voirs. goede te verantwoerden, of hij aenden warf ghecoemen hadde, des hij noch niemant van siinre weghen voir noch na ghedaen en heeft, mer tot alle rechtdaghen bacwerdich ghebleuen is. So hebben die leenmannen den voirs Johan van Nijenrode, na eisschen ende wtspreken siinre dingtael, dese voirseide goede, also alse ghelegen siin ende hier voirs.. staet, vrij ende los mit recht ende mit oerdel toe ghewesen, ende den voirseiden Ghiisbert Dorlant claerliken gheheel ende al of ghewesen, sonder enig verhal, recht of toeseghen voirt meer ten ewighen daghen daer aen te hebben jn eniger wiis. Ende om dat dit waer is, so hebben wy Johan Zweders z van @zweel, Willam Jansz van Loenresloet, Claes Jans z ende Gherijt van Vliet Wernaers z, alse leenmanne voirs., onse zegelen aen desen brief ghehangen ouer ons seluen ende mede ouer dese mannen voirs. om hore alre bede wille. Ende want wij Gherijt Jans z, Qenric Kroot Aelbertsz, Ghijsbert S p i k e r H e n r i c s , J a n Gherijtsz, Jan Ghijsbertsz Peter Ghijsbertst, Hermans dircsz, Dirc Gh(jsbertsz, Willam Jan Willams zoens zoen, Ghijsberts Oudencoeps zoen, Willam Sluter ende Aelbert Peters, alse leenmannen voirs., op dese tijt selue gheen zegelen en hebben, so tughen ende kennen wij mede onder hoerder viere zegelen voernoemt ende hebben hem ghebeden desen brief mede ouer ons te besegelen met horen zegelen. Ghegeuen jnt jaer ons Heren dusent vierhondert een ende viiftich des woensdaghes na sinte Thomas dach. Nog voorzien met de zegelen van Johan Zwedersz van Ruweel, Nico-laes Jansz. en Gerrit van Vliet Wernaarsz. in groen was.

   9 Maart 1452. Compromis in de voormelde zaak tusschen Jan van Nijenrode, den ouden, Jan van Nijenrode den jongen, Vader en zoon, en Splinter van Zijl, ter eener, en Gijsbert, Bastaard van Nijenrode, alias Dorlant, ter andere zijde, uitgesproken door Gijsbrecht, broeder van Brederode, Domproost van Utrecht, en Nicolaas die Vriese, rentmeester generaal van Holland, als raden van den hertog van Bourgondie (af-schrift).

   23 April 1452. Verklaring der leenmannen van Nijenrode, dat Splinter van Zij1 zijnen oom Gijsbert Dorlant, bastaard van Nijenrode, ander maal in regten vervolgd en zijn geding volkomen heeft gewonnen, be-treffende drie en een half morgen lands gelegen te Niemantsvriend en leenroerig aan de hofstede van Nijenrode, welke door Gijsbert Dorlant verbeurd waren en waarmede Johan van Nijenrode vervolgens zijn Neef Splinter van Zij1 had beleend. Met de zegelen van Willem Jans van Loendersloot en Nicolaas Jans in groen was.

   21 Aug. 1454. Gijsbrecht van Nijenrode van Amerongen en Splintet van Nijenrode, gebroeders, verklaren geen eigendom te hebben aan goe-deren te Niemandsvriend in het kerspel van Sliedrecht gelegen, welke de ridder Gìjsbrecht van Nijenrode, hun oude vader (grootvader) ge-kocht en aan zijn bastaarden had gegeven, om van hem en zijn nakome-lingen in leen gehouden te worden ; zodat de eigendom daarvan altijd is overgegaan op den oudsten broeder van Nijenrode alleen en op nie-mand anders (afschrift).

   21 Jan. 1451. Floris Jansz, Schout te Slijdrecht, bekent, dat hij 5 mor-gen lans, gelegen te Niemantsvriend, in het kerspel van Slijdregt, van Gijsbert Dorlant, Bastaard van Nijenrode, gekocht en den eigendom daarvan voor den dijkgraaf en de heemraden van den Alblasserwaard heeft ontvangen (afschrift).

   1450 (1451) Febr. 24. Sententie van het Hof van Holland in een geding tusschen Gijsbrecht bastaard van Nijenrode, alias Dorlant, klager, en Jan van Nijenrode met Splinter van Zijl, verweerders, betreffende enige goederen, gelegen in de Alblasserwaard, onder het kerspel van Slijdrecht, en door Gijsbrecht Dorlant van de hofstede van Nijenrode in leen gehouden, en omtrent 200 Wilh. schilden daarop gewonnen. Uitgesproken in den Haag door den Heer van Lanoy, stedehouder- generaal,
   Gijsbrecht broeder van Brederode, Domproost van Utrecht, Gerrit van Zijl, Mr Hendrik Uten Hove, Mr Lodewijk van der Eyck en Nicolaas die Vriese, rentmeester Generaal van Holland (afschrift).

   22 Sept. 1454. Gijsbrecht van Nzjenrode zegelt in rood was met een Balk zonder barensteel.

   21 Jan. 1451. Gysbert Dorlant, Oom van Philips Nicolaasz. v. Tornout.