Friesland to Iowa

This page is listed under the "Cities" tab for convenience. It is mainly about the Oostenbrugs, who emerged in Friesland and migrated to the neighboring provinces Groningen and Drenthe and then also to Iowa (in the USA) and British Columbia (in Canada).

The patriarch for this group is Sybe Pytters (Oostenbrug) (b. 1686). We have some 400 descendants (and wives) in our database, but growing regularly with new sent-in additions. His great-grandson Eetze Teunis is well documented in local registers. It seems that he was well to do. View a few here.
Teunis E. Oostenbrug. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822.

Theunis Eetses Oostenbrug, wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841.

Theunis Eetzes Oostenbrug, wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841 tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841.

Source: Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland. altijdstrijdvaardig.nl

Five generations later Wytze Melles Oostenbrug (b. 1862) moved to Iowa. He marries Ella Hoffkamp there in 1890. Many of his descendants still live in Iowa.

A few years later his brother Theunis Melles Oostenbrug (b. 1854) also moved to Iowa. He married his (Dutch) second wife in 1908 and became a farmer.

Six generations later Luitjen Oostenbrug (b. 1911), with his wife Geertje Bolhuis, moved to British Columbia in Canada. It was 1952 and it was hard to make a good living in the Netherlands after WWII. Many Dutch people emigrated to Canada around that time.
When Luitjen died in 1997 he was survived by his second wife, 11 children, 43 grandchildren and 51 great-grandchildren.

Source
Mascha Oostenbrug-Houwing in Groningen kindly gave me a gedcom with information on the descendants of Teunis Oostenbrugge (b. ~1730), totalling some 400 people. All these people have been incorporated in our database.
Click on her name for details on her own comprehensive website.

 
Disclaimer Copyright © Contact us