Principaelste Luijden

Foremost Citizens.

The 18 months war with France (1662-1674) had a devastating effect on Holland and its people. It took some 10 years before investments slowly started a new economy.

The need for monetary infusions were great. The Nederbetuwe was goverend from the "Quartier Nijmegen". The Amtman there issued directives to the relevant towns to tax its citizens. A "Familiegelt" tax.
Some abstracts follow below. The complete report can be read here.

Directive:
Den 30 Martij 1693 door den Wel Geb. Heere Amptman, Rigter ende Dijckgreef des Ampts Nederbetuwe is aen den Scholtus Hillebrant Utenweerde ende de Buermeesters tot Maurik aengeschreven sijnde om een pertenente cedulle binnen den tijt van Agt dagen a dato deses over te leveren, wat voor parsonen in desselfs Dorp wonen ende wat bedrijf die selve sijn hebbende, volgt dan dese.

Response from Maurik:
Dit sijn de principaelste van de halve ploegen
(these are the foremost of half ploughs):

  • Beernt Henriksz. Osenbrugge and his brother-in-law:
  • Geurt Phieren Udo.
    N.B. he is listed under the Rijswijk response as #6 with a "Heele Ploeg"
    and Gijsbert Hendricksz. (v. Osenbrugge) with a "Halve Ploegh".

Response from the Lower Betuwe towns on a later request:
Memorij van de prinsepaelste luijden van vermogen in Nederbetuwe ao. 1703 die betalen het familiegelt
. (Memorandum on the foremost citizens of capital, anno 1703, who pay the family tax).

The money is expressed as: gulden-stuivers-penningen (guilders-dimes-pennies).

RAVESWAIJ
1. Adriaen de Cock 2 - 0 - 0
2. Arien Jansz. van Bueren 1 - 0 - 0
3. Hendrick Oerlen 1 - 0 - 0
4. Dirck Cornelisz. Kneghjens 2 - 0 - 0
5. Brant van Hasseldonck 1 - 0 - 0

RIJSWIJCK
6. Gerrit Fransen van Brenck 2 - 0 - 0
7. Tuwes Huijbertsz. van Wijck 1 - 0 - 0
8. Aert Dircksz. van de Sandt 2 - 0 - 0
9. Hendrick van Gameren 1 - 0 - 0
10. Gijsbert Cornelisz. Oerlen 1 - 0 - 0
11. Adolph van ..... 1 - 0 - 0
12. Jakop Tonis van Mouwrick
13. Gijsbert van Osenbrugen 1 - 0 - 0
14. Dirck van Osenbrugen. In a subsequent doc. his name was crossed out.
15. De Kustos van Rijswijck 2 - 0 - 0

MOUWRICK
16. Antonij Hendricksz. 2 - 0 - 0
17. Aert Aertsz. 1 - 0 - 0
18. Andries Clasen van der Eem 1 - 0 - 0
19. Berent van Osenbruegen
20. Cornelis Guerdtsz. Verbruegh's wed. 1 - 0 - 0

N.B. several of the above families were married to van O-s.

Back to vanosnabrugge.org